top of page

חופות

חופות הדורות בסגנון מסורתי

חופת הדורות תפורה באיכות הגבוהה ביותר כדי לעבור במשפחה מדור לדור. העיצוב המסורתי כולל מוטיב מרכזי כגון מגן דוד, עץ חיים, או מוטיב אחר לפי בחירת הלקוח. הוא גם יכלול פסוק משמעותי למזמינים ועיטורים נוספים התואמים את המוטיב המרכזי ואת הפסוק.

חופה כזאת מתאימה גם לבתי כנסת וקהילות שמעוניינים בחופה קהילתית. 

בגב החופה ניתן ומומלץ להוסיף תווית לכל זוג שנישא מתחתיה וכך החופה הופכת למסמך תיעוד חשוב ומשמעותי. 

ביותר.

כל המשמח חתן וכלה

חופה משפחתית שתחתיה יינשאו כל הצאצאים של משפחה בישראל. בגב החופה מופיעות תוויות עם שמות הסבים שהזמינו את החופה ותאריך נישואיהם, שמות ותאריכי הנישואין של כל ילדיהם, ועכשיו יתחילו להצטבר תוויות עם שמות הנכדים/ות ובני/בנות זוגם עם תאריך הנישואין, ובע"ה גם נינים ובני נינים.

המוטיב המרכזי של החופה הוא מגן דוד, הפסוק שנבחר הוא "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" (מסכת ברכות ו') ובפינות החופה איורים של ארבע הפנים של ירושלים: העיר העתיקה, העיר החדשה, מבנים מתקופת ההתיישבות וירושלים בירת ישראל. 

החופה תפורה מכותנה איכותית, בשלוש שכבות עם תיפורים (quilting) באיכות הגבוהה ביותר.

חופות הדורות בסגנון מסורתי

חופת הדורות תפורה באיכות הגבוהה ביותר כדי לעבור במשפחה מדור לדור. העיצוב המסורתי כולל מוטיב מרכזי כגון מגן דוד, עץ חיים, או מוטיב אחר לפי בחירת הלקוח. הוא גם יכלול פסוק משמעותי למזמינים ועיטורים נוספים התואמים את המוטיב המרכזי ואת הפסוק.

חופה כזאת מתאימה גם לבתי כנסת וקהילות שמעוניינים בחופה קהילתית. 

בגב החופה ניתן ומומלץ להוסיף תווית לכל זוג שנישא מתחתיה וכך החופה הופכת למסמך תיעוד חשוב ומשמעותי. 

ביותר.

כל המשמח חתן וכלה

חופה משפחתית שתחתיה יינשאו כל הצאצאים של משפחה בישראל. בגב החופה מופיעות תוויות עם שמות הסבים שהזמינו את החופה ותאריך נישואיהם, שמות ותאריכי הנישואין של כל ילדיהם, ועכשיו יתחילו להצטבר תוויות עם שמות הנכדים/ות ובני/בנות זוגם עם תאריך הנישואין, ובע"ה גם נינים ובני נינים.

המוטיב המרכזי של החופה הוא מגן דוד, הפסוק שנבחר הוא "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" (מסכת ברכות ו') ובפינות החופה איורים של ארבע הפנים של ירושלים: העיר העתיקה, העיר החדשה, מבנים מתקופת ההתיישבות וירושלים בירת ישראל. 

החופה תפורה מכותנה איכותית, בשלוש שכבות עם תיפורים (quilting) באיכות הגבוהה ביותר.

bottom of page